O nama

Udruženje građana „Omladinski savjet Prijedor“ (u daljem tekstu OSP), je nezavisno, nevladino, nestranačko, neprofitno, omladinsko udruženje građana koje na teritoriji Prijedora i Republike Srpske svojom djelatnošću pomaže i doprinosi poboljšanju položaja mladih na socijalnim, kulturnim, sportskim i drugim poljima djelatnosti.

Osnivači OSP-a su registrovane omladinske nevladine organizacija, kojima je primarni cilj rad sa mladim ljudima u skladu sa Zakonom o omladinskom orgaizovanu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 01- 785 /04).

OSP će sarađivati sa:Gradom Prijedorom, vladinim institucijama, međunarodnim organizacijama i institucijama, humanitarnim i nevladinim  organizacijama, nevladinim omladinskim organizacijama iz RS i FBiH, institucijama i ustanovama koje su vezane za uspješno sprovođenje programskih ciljeva OSP-a i sa svim nenavedenim ogranizacijma koje rade na realizaciji istih ili sličnih programa.

OSP ima finasijski plan, kojim se za svaku kalendarsku godinu utvrđuju prihodi i rashodi. Sredstva se mogu koristiti samo za namjene utvrđene finansijskim planom koji je usvojila Skupština na osnovu prijedloga UO OSP-a.