Programski ciljevi

 

Programski ciljevi OSP-a su:

·         zaštita i promocija prava omladine,

·         razvoj omladinske politike u Prijedoru,

·         afirmacija, mobilnost mladihinjihovoangažovanjeudruštvu,

·         razvijanje ekološke i društvene svijesti,

·         razvijanje sportske kulture kod djece i omladine,

·         zastupanjemladihosobasaposebnimpotrebamaimladihinvalidnihlica,

·         saradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima i organizacijama,

·         zastupanje interesa i prava omladine na lokalnom nivou

·         razvijanje i promocija volontarizma kod mladih,

·         razvijanje aktivnosti i afirmisanje sopstvenog rada,

·         promovisanje različitih omladinskih inicijativa kao jednog od mogućih pokretača za rješavanje problema mladih u RS i BiH.

 

·         i drugi ciljevi u skladu sa Zakonom.